Phát triển bền vững dựa trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, công nghệ và đoàn kết tập thể.